Senackie poprawki do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wynegocjowane z Ministerstwem Zdrowia poprawki przegłosowane! Z ogromną radością informujemy, że w wyniku głosowania Senat przyjął poprawki dotyczące wszystkich psychoterapeutów i zwiększające bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii, w treści zgłoszonej przez Panią Senator D. Czudowską, zaakceptowane przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z najwyższymi standardami sztuki legislacji.

Dzięki wspólnej pracy stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów udało się osiągnąć zmiany konieczne w czasie opracowania ostatecznego kształtu ustawy o zawodzie psychoterapeuty i jej wejścia w życie (planujemy nie później niż 2025 r.) Przyjęcie tych poprawek oznacza ogromny sukces przedstawicieli organizacji psychoterapeutycznych, którzy podjęli duży osobisty wysiłek, aby zmodyfikować niekorzystne zapisy, jakie znalazły się w pierwotnej treści nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w te działania!

Działamy razem na rzecz dobrego prawa. Polska Rada Psychoterapii dokłada zawsze wszelkich starań by przepisy prawa były jasne, klarowne, uwzględniające wszystkie 5 grup podejść i wszystkich psychoterapeutów i adeptów psychoterapii. Bardzo zależy nam, by nie mogły być one dowolnie interpretowane, czy też nie były podważane np. co do zgodności z zasadami procesu legislacyjnego. To by było ogromne zagrożenie dla osób korzystających z psychoterapii.

Przypomnijmy, że Zarząd PRP negocjował w ostatnich dniach kierunek zmian zakładający uwzględnienie w zapisach UOZP wszystkich psychoterapeutów oraz wszystkich obecnych i przyszłych adeptów psychoterapii niezależnie od wykształcenia bazowego (PRK VII), a także uznanie pracy pod superwizją zamiast pierwotnego wymogu nadzoru.

Serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi Adamowi Niedzielskiemu, Panu Ministrowi Piotrowi Bromberowi, przedstawicielom Ministerstwu Zdrowia, Senatorom i Posłom, wszystkim zaangażowanym w te działania przedstawicielom środowiska!

Dziękujemy psychoterapeutom, którzy wypełnili ankietę PRP oraz tym, którzy zdecydowali się napisać do Senatorów wyrażając swoje poparcie dla proponowanych poprawek.

 

Poprawki 13, 15 i 18 do ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o niektórych zawodach medycznych – nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Data wejścia w życie: 01.01.2024 r.

1) w art. 87 w dodawanym ust. 3:

  1. a) w pkt 1 lit. b nadać brzmienie:

„b) udokumentuje:

– ukończenie podyplomowego szkolenia w wymiarze  co najmniej 1200 godzin w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonego metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej, lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, obejmującego psychoterapię własną lub doświadczenie własne, superwizję psychoterapii i staże, albo

– ukończenie przed dniem 31 grudnia 2028 r. rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2024 r. podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonego metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej, lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, i odbycie – realizowanych po rozpoczęciu szkolenia – psychoterapii własnej, doświadczenia własnego, superwizji psychoterapii lub staży, które łącznie ze szkoleniem obejmują co najmniej 1200 godzin, albo

– ukończenie przed 2012 r. podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,”,

  1. b) pkt 4 nadać brzmienie:

„4) osoba, która ubiega się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. a) posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
  2. b) posiada status osoby odbywającej szkolenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwsze albo drugie, i zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący to szkolenie kształcenie o ukończeniu co najmniej 2 roku tego szkolenia, albo spełni warunek, którym mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwsze albo drugie,
  3. c) uczestniczy w superwizji psychoterapii i posiada zaświadczenie w tym zakresie wystawione przez superwizora psychoterapii, lub

2) w art. 106 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Osoba, która:

1) przed dniem 31 grudnia 2028 r. spełniła warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 87, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, albo

2) spełniła warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie albo trzecie ustawy zmienianej w art. 87, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

– może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.”;

3) w art. 108 w pkt 4 wyrazy „po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia” zastąpić wyrazami „z dniem 1 stycznia 2024 r.”.