Wspólne stanowisko stowarzyszeń dot. specjalizacji

Przeczytaj ważne stanowisko 30 stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii – plik do pobrania Stanowisko stowarzyszeń 30-06-2023.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego specjalizacji w dzie­­dzinie psychoterapii chcemy zwrócić uwagę na ryzyka i problemy z jakimi, w związku z tym faktem, będą się spotykać osoby korzystające z psychoterapii oraz osoby, które jej udzielają.

Chcemy podkreślić, że nowa ścieżka szkolenia w zakresie psychoterapii jest wprowadzana przez Ministerstwa Zdrowia pomimo istotnych argumentów przeciwko tej inicjatywie. Argumenty te, oparte na analizie prawnej, zostały sformułowane przez stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów już w grudniu 2022 r.

Uważamy, że wprowadzenie specjalizacji nie uporządkuje tej dziedziny, a wręcz pogłębi chaos w obszarze psychoterapii finansowanej ze środków NFZ oraz w innych placówkach, w jakich jest ona stosowana (m.in. w oświacie, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, praktykach prywatnych i ośrodkach). Wprowadzenie specjalizacji stworzy system uzyskiwania kwalifikacji, funkcjonujący równolegle do istniejącej od dziesięcioleci sprawdzonej struktury szkolenia i certyfikacji oraz ciągłego doskonalenia zawodowego nad którym pieczę sprawują obecnie stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów.

Po uzyskaniu tytułu specjalisty osoby nie będą zobowiązane przestrzegać kodeksu etyki ani procedur dotyczących obowiązku doskonalenia zawodowego czy też superwizji. W stosowaniu psychoterapii jest to jednym z podstawowych warunków udzielania profesjonalnej pomocy osobom, które z niej korzystają.

Nasze stowarzyszenia dbają o jakość praktyki zawodowej poprzez akredytację podmiotów szkolących, system certyfikacji psychoterapeutów, działanie komisji etycznych oraz prowadzenie ogólnodostępnych list certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów. Kładziemy również nacisk na rozwój naukowy. Stoimy na stanowisku, że istnieje pilna konieczność ustawowego uregulowania tej działalności, co w naszej opinii zapewni jedynie ustawa wprowadzająca zawód psychoterapeuty.

 Mimo wielości stowarzyszeń i różnorodności podejść psychoterapeutycznych wypracowywane są właśnie wspólne założenia dotyczące regulacji zawodu psychoterapeuty, pozwalające uwzględnić różnorodność, z jednoczesnym utrzymaniem wysokich standardów etycznych i szkoleniowych, czego nie zapewnia specjalizacja w systemie ochrony zdrowia, proponowana przez MZ.

Prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty w naszym środowisku są już w ostatniej fazie uzgodnień i konsultacji prawnych. Nasze organizacje wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty, w którym uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przygotowują projekt ustawy, która będzie regulować zawód gruntownie i spójnie, w oparciu o ponad 60-letnie doświadczenie wypracowane przez nasze stowarzyszenia w zakresie szkolenia, standardów etycznych i certyfikacji psychoterapeutów.

Celem ustawy jest zadbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii, uwzględnienie specyfiki zawodu (zdefiniowanej szerzej niż jedynie w systemie ochrony zdrowia) oraz naszych doświadczeń. Stworzy ona ramy prawne dla systemu szkoleń, certyfikacji i określi zasady odpowiedzialności zawodowej, a także umożliwi prowadzenie krajowego rejestru psychoterapeutów i wprowadzenie wspólnego kodeksu etycznego.

Ustawa skutecznie będzie chronić prywatność osób korzystających z psychoterapii poprzez gwarancję ochrony tajemnicy zawodowej. Uniemożliwi używanie tytułu zawodowego psychoterapeuty przez osoby bez odpowiednich uprawnień, ograniczając tym samym potencjalne nadużycia. Określi także formy doskonalenia zawodowego, zapewniając gwarancję wysokiej jakości usług psychoterapeutycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, jak również stojąc na straży najwyższych standardów usług psychoterapeutycznych oraz dobra osób korzystających z psychoterapii, nasze stowarzyszenia apelują o pilne przyjęcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Przekonani o konieczności prawnego umocowania naszego zawodu, dążymy do finalizacji prac nad ustawą i oczekujemy jej uchwalenia jak najszybciej przez nowy Parlament.

Jest to najważniejszy i w naszym przekonaniu jedyny słuszny krok w zapewnieniu spójnej, kompleksowej i skutecznej ochrony zarówno praw osób korzystających z psychoterapii, jak i standardów zawodowych.

Sygnatariusze: Polska Rada Psychoterapii Związek Stowarzyszeń (oraz 14 stowarzyszeń członkowskich); Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, członek PRP; Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, członek PRP; Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra, członek PRP; Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, członek PRP; Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, członek PRP; Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, członek PRP; Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego, członek PRP; Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, członek PRP; Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, członek PRP; Polska Federacja Psychotraumatologii, członek PRP; Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii, członek PRP; Stowarzyszenie Od Do, członek PRP; Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, członek PRP; Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej​, członek PRP; Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej; Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii; Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem; Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii; Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej; Sekcja Naukowa Psychoterapii i Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Federacja Towarzystw Psychoanalitycznych (grupa 8 stowarzyszeń) – Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej, Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Stowarzyszenie Analityków Jungowskich.

 

Zakończenie prac nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty zostało też wprost wpisane jako niezbędne zadanie do zrealizowania w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

 

Przypominamy, że Polska Rada Psychoterapii aktywnie zapobiega o uregulowanie zawodu w formie ustawy o zawodzie zaufania publicznego. Wspólnie z innymi organizacjami bierze udział w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty.