Trwają konsultacje z zainteresowanymi środowiskami 2 wniosków dotyczących prowadzenia superwizji psychoterapii wg ZSK. Poniżej porównanie wybranych elementów wniosków złożonych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG jest członkiem Rady) oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Opisana we wniosku PTPG kwalifikacja ZSK „Prowadzenie superwizji psychoterapii” zawiera kryteria minimum, wspólne dla wszystkich Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów i pracujących we wszytkich 5 grupach podejść. Zostały one wypracowane przez przedstawicieli 20 organizacji.

Warto pamiętać, że ZSK ma służyć całemu rynkowi. Z założenia system ZSK tworzy się w oparciu o istniejący dorobek w Polsce w dziedzinie kwalifikacji.

Wniosek PTPG

Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać:

Kwalifikację pełną z poziomu VII PRK;
Zaświadczenie poświadczające przynależność do towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszającego psychoterapeutów*.

*Towarzystwo lub stowarzyszenie zrzeszające psychoterapeutów, które:

posiada kodeks etyczny,
posiada procedurę skarg i odwołań,
zrzesza psychoterapeutów reprezentujących jedno podejście psychoterapeutyczne z grupy podejść: psychoanalitycznych i psychodynamicznych lub humanistyczno-doświadczeniowych lub poznawczo-behawioralnych lub systemowych lub integracyjnych albo reprezentujących różne podejścia psychoterapeutyczne;
Aktualny certyfikat psychoterapeuty wydany przez towarzystwo lub stowarzyszenie zrzeszające psychoterapeutów lub aktualny certyfikat wydany w ramach ZSK potwierdzający kwalifikację z poziomu co najmniej 7 PRK obejmującą umiejętność prowadzenia psychoterapii;
Dokument potwierdzający prowadzenie praktyki psychoterapeutycznej przez okres co najmniej 5 lat;
Pisemną rekomendację superwizora posiadającego certyfikat superwizora wydany przez towarzystwo lub stowarzyszenie zrzeszające psychoterapeutów opisane w pkt. 2., dotyczącą pracy kandydata;
Potwierdzenie superwizji swojej pracy psychoterapeutycznej – minimum 50 godzin po ukończeniu szkolenia psychoterapeutycznego (zaświadczenie podpisane przez superwizora lub superwizorów posiadającego/posiadających certyfikat superwizora wydany przez towarzystwo lub stowarzyszenie zrzeszające psychoterapeutów opisane w pkt. 2 lub inny dokument potwierdzający fakt poddania się superwizji);
Potwierdzenie uczestnictwa w procesie szkoleniowym dotyczącym superwizji psychoterapii – minimum 120 godzin, w tym minimum 25 godzin superwizji.

Wniosek SP PTP

Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać:

Dyplom studiów magisterskich (kwalifikacja pełna z poziomem 7 PRK) – jeśli innych niż psychologia, dodatkowo zaświadczenie o zdaniu egzaminu z psychologii klinicznej.
Certyfikat poświadczający posiadanie kwalifikacji cząstkowej „Prowadzenie psychoterapii” lub certyfikat psychoterapeuty wydany przez
towarzystwo naukowe:

działające od minimum 8 lat,
zrzeszające co najmniej 100 członków – psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub jedno z głównych podejść – jednoznacznie zdefiniowanych, o wieloletniej tradycji, potwierdzonych naukowo i klinicznie (psychoanalityczne, psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, systemowe, humanistyczno-doświadczeniowe, integracyjne),
posiadające kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia.
Oświadczenie o zrealizowaniu w ciągu co najmniej pięciu lat od daty otrzymania certyfikatu określonego w p. 2 co najmniej 250 godzin własnej pracy superwizorskiej z informacją, ilu psychoterapeutów odbyło u niego superwizję, w jakim wymiarze czasowym, gdzie osoby superwizowane były/są zatrudnione, w jakim podejściu i z jakimi pacjentami/klientami prowadzili psychoterapię.
Pisemną rekomendację pracy superwizorskiej (z informacją o terminie i czasie trwania superwizji) od dwóch superwizorów posiadających kwalifikację cząstkową „Prowadzenie superwizji w psychoterapii” lub certyfikowanych przez
towarzystwo naukowe:

działające od minimum 8 lat,
zrzeszające co najmniej 100 członków – psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub jedno z głównych podejść – jednoznacznie zdefiniowanych, o wieloletniej tradycji, potwierdzonych naukowo i klinicznie (psychoanalityczne, psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, systemowe, humanistyczno-doświadczeniowe, integracyjne),
posiadające kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia.
Poświadczenie aktywności szkoleniowej: uczestnictwo w konferencjach naukowych, prowadzone szkolenia i warsztaty, publikacje itp.
Zaświadczenie o niekaralności.

Metody walidacji

Ze względu na istniejące w Polsce zróżnicowanie sposobów zdobywania umiejętności charakterystycznych dla kwalifikacji „Prowadzenie superwizji psychoterapii” przewiduje się 2 ścieżki walidacji. Szczegółowe wymagania we wniosku.

Metody walidacji

Jedna ścieżka walidacji. Szczegółowe wymagania we wniosku.

Członkowie komisji

Minimum 2 osoby.

Wszyscy członkowie komisji muszą posiadać aktualny certyfikat superwizora wydany przez
towarzystwo lub stowarzyszenie zrzeszające psychoterapeutów

reprezentujących jedno podejście z grupy podejść: psychoanalitycznych i psychodynamicznych lub humanistyczno-doświadczeniowych lub poznawczo-behawioralnych lub systemowych lub integracyjnych, lub zrzeszające psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia,
które posiadają kodeks etyczny oraz procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia.

Członkami komisji walidacyjnej muszą być minimum dwie osoby reprezentujące podejście psychoterapeutyczne wybrane przez kandydata wchodzące w skład jednej z 5 grup podejść (grupy podejść psychoanalitycznych i psychodynamicznych, grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych, grupy podejść poznawczo-behawioralnych, grupy podejść systemowych, grupy podejść integracyjnych).

Poza innymi dokumentami, członkowie muszą posiadać dokument potwierdzający powołanie na członka komisji walidacyjnej wydany na podstawie uchwały uprawnionych do tego organów statutowych towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszającego psychoterapeutów opisanego w pkt 1-3.

Członkowie komisji

Minimum 3 osoby.

Wszyscy członkowie komisji muszą posiadać kwalifikację „Prowadzenie superwizji
w psychoterapii” lub certyfikat superwizora wydany przez towarzystwo naukowe:

działające od minimum 8 lat,
zrzeszające co najmniej 100 członków – psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub jedno z głównych podejść – jednoznacznie zdefiniowanych, o wieloletniej tradycji, potwierdzonych naukowo i klinicznie (psychoanalityczne, psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, systemowe, humanistyczno-doświadczeniowe, integracyjne),
posiadające kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia.

W komisji muszą zasiadać dwie osoby reprezentujące podejście psychoterapeutyczne
(jedno z sześciu wymienionych we wniosku) wybrane przez kandydata.

Okres ważności dokumentu wg ZSK

Certyfikat ważny jest 10 lat.
Certyfikat przedłużany jest na kolejne 10 lat po spełnieniu wymogów określonych we wniosku. Orientacyjny koszt przedłużenia ważności certyfikatu wynosi: 700 zł.

Okres ważności dokumentu wg ZSK

Certyfikat ważny jest 7 lat. Przedłużenie po spełnieniu wymogów określonych we wniosku.

**Orientacyjny koszt przedłużenia ważności certyfikatu taki jak orientacyjny koszt uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikację ZSK.

Orientacyjny koszt uzyskania certyfikatu wg ZSK

1500 zł

Orientacyjny koszt uzyskania certyfikatu wg ZSK

0,45 średniego krajowego wynagrodzenia brutto w danym roku.

**Obecnie średnie krajowe wynagrodzenie brutto w Polsce wynosi 4918 zł.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: