Nowelizacja UZOP opublikowana! Lektura obowiązkowa

Nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego została opublikowana. Niezbędne minimalne zabezpieczenie do czasu uchwalenia pilnie potrzebnej ustawy o zawodzie psychoterapeuty – zapisy dotyczące wszystkich psychoterapeutów i zwiększające bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii.

To wspólny sukces ! To potwierdzenie, że jest jeden zawód psychoterapeuty, że psychoterapia musi być dostępna w podejściach zaliczanych do wszystkich 5 grup. Dziękujemy psychoterapeutkom i psychoterapeutom – wszystkim osobom wspierającym działania PRP, oferującym pomoc, biorącym udział w ankietach.

Szczególnie gorące podziękowania należą się Prezes PRP Renacie Mizerskiej, która włożyła ogrom pracy w opracowanie nowych zapisów oraz intensywne rozmowy z przedstawicielami Rządu i politykami. Bardzo serdecznie dziękujemy też Michałowi Melonowskiemu (SNTR PTP), który ramię w ramię pracował kilkadziesiąt godzin przy formułowaniu nowych poprawek.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy 1.01.2024 po raz pierwszy psychoterapia i psychoterapeuci w Polsce uzyskają minimalną regulację prawną na poziomie ustawowym. Osoby korzystające z psychoterapii w podmiotach prowadzących działalność leczniczą (zgodnie z art. 5 ust. 1) będą miały dostęp do psychoterapii prowadzonej przez osoby posiadające potwierdzone zaświadczeniami kwalifikacje zdobyte podczas podyplomowego całościowego szkolenia, które od 2024 r. obowiązkowo musi zawierać również superwizję psychoterapii, staże, psychoterapię własną/doświadczenie własne.

Wiemy, że dwa artykuły w UOZP są jedynie tymczasowym minimalnym zabezpieczeniem, nie zastąpią bowiem w żaden sposób całościowej ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Dziś naszymi wspólnymi działaniami zapobiegliśmy wykluczeniu z rynku i nierównemu traktowaniu kilku tysięcy psychoterapeutek i psychoterapeutów.

Art. 87  ust. 3  Psychoterapię w ramach opieki, o której mowa w ust. 1, prowadzi:

1) osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),

b) udokumentuje:

– ukończenie podyplomowego szkolenia w wymiarze co najmniej 1200 godzin w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonego metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, obejmującego psychoterapię własną lub doświadczenie własne, superwizję psychoterapii i staże, albo

– ukończenie przed dniem 31 grudnia 2028 r. rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2024 r. podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonego metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, i odbycie – realizowanych po rozpoczęciu szkolenia – psychoterapii własnej, doświadczenia własnego, superwizji psychoterapii lub staży, które łącznie ze szkoleniem obejmują co najmniej 1200 godzin, albo

– ukończenie przed 2012 r. podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

c) zdała egzamin certyfikujący przeprowadzony przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, lub

2) osoba, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 506), lub

3) osoba, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

4) osoba, która ubiega się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,

b) posiada status osoby odbywającej szkolenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwsze albo drugie, i zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący to szkolenie o ukończeniu co najmniej 2 roku tego szkolenia, albo spełnia warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwsze albo drugie,

c) uczestniczy w superwizji psychoterapii i posiada zaświadczenie w tym zakresie wystawione przez superwizora psychoterapii, lub

5) osoba w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży lub psychoterapii, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada status osoby w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, ukończyła co najmniej 2 rok szkolenia specjalizacyjnego i posiada zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie o ukończeniu co najmniej 2 roku tego szkolenia,

b) posiada zaświadczenie od pracodawcy o pracy pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty lub specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub specjalisty w dziedzinie psychoterapii.

 

Pełne brzmienie znajdziesz w Dz.U. 2023 poz. 1972: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001972