II posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty

Wczoraj 11 kwietnia 2023 przedstawiciele Polskiej Rady Psychoterapii wzięli udział w drugim posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty poświęconym dyskusji nad propozycjami zapisów projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

  • Omówiono – wypracowane wcześniej w grupie roboczej skupiającej przedstawicieli polskich stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów – aspekty definicji psychoterapii oraz definicji psychoterapeuty i szerzej – osoby uprawnionej do prowadzenia psychoterapii – ważnych szczególnie teraz w kontekście nowelizacji uozp. Prezes PRP Renata Mizerska zwróciła uwagę, że nie można zawężać prowadzenia psychoterapii wyłącznie do obszaru ochrony zdrowia – oznaczałoby to wykluczenie psychoterapeutów pracujących w wielu innych np. w obszarze edukacji.
  • Dla części środowiska psychoterapeutycznego istotne jest, aby definicja psychoterapii zawierała określenie „leczenie”. Należy jednak wtedy pamiętać, że na gruncie prawa będzie powodować to konsekwencje np. związane z podleganiem przez psychoterapeutów innym ustawom obejmującym kwestie wynikające z m.in. przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej oraz organizacji miejsca przyjęć osób korzystających z psychoterapii. Dyskusja potwierdziła, że jest to ważna sprawa wymagająca uważności i dopracowania.
  • Minimalizacja takich ryzyk jest możliwa. W projekcie PRP ustawy o zawodzie psychoterapeuty prowadzenie psychoterapii rozumiane jest jako usługa. R. Mizerska wskazała w dyskusji, że w ustawie o zawodzie psychoterapeuty nie jest konieczne używanie definicji psychoterapii, wystarczy zdefiniować czynności zawodowe psychoterapeuty. Dzięki temu unika się ryzyk zawężenia obszarów stosowania psychoterapii oraz traktowania działalności psychoterapeutów jak podmiotów leczniczych. Odpowiednie resorty będą miały możliwość doprecyzowania wymagań w drodze rozporządzeń i taka jest propozycja PRP.
  • W świetle projektowanych zmian posiadanie certyfikatu psychoterapeuty wydanego przez jedno z krajowych stowarzyszeń może mieć kluczowe znaczenie dla uznania tego, kto jest, a kto nie jest psychoterapeutą – to istotna informacja dla wszystkich psychoterapeutów – szczególnie niezrzeszonych oraz psychoterapeutów z ukończonym całościowym szkoleniem, ale nieposiadających jeszcze certyfikatu.
    Już dziś Rada i jej członkowie gorąco zachęcają do rozważenia przystąpienia do procedury certyfikacji w wybranym przez siebie stowarzyszeniu zrzeszającym psychoterapeutów w Polsce (obecnie ponad 20 polskich organizacji wydaje certyfikaty psychoterapeuty, lista dostępna na prp.org.pl)..
  • Przedstawiciele środowiska wskazali konieczność rozpisania przepisów przejściowych zabezpieczających możliwość uprawiania zawodu przez osoby, które już teraz go wykonują, a kończyły szkolenia, które nie spełniają wymaganych w projekcie minimów godzinowych. Ważne też, aby osoba pozostająca w szkoleniu z zakresu psychoterapii mogła już pracować jako psychoterapeuta – stąd propozycja wprowadzenia czasowych uprawnień do prowadzenia psychoterapii. Jednocześnie omawiano problemy związane z brakiem jednolitego standardu certyfikacji w Polsce np. uzgodnionej definicji stażu klinicznego, takiego samego rozumienia egzaminu zewnętrznego wobec podmiotu szkolącego, itp.
  • Przedstawiono ramowe założenia dot. przyszłego modelu szkolenia i uzyskiwania uprawnień oraz prerekwizyty niezbędne do rozpoczęcia szkolenia w zakresie psychoterapii. Ważnym pytaniem do osób zajmujących się obsługą prawną będzie tu uwzględnienie obecnej i przeszłej praktyki stowarzyszeń reprezentujących wszystkie 5 grup podejść. R. Mizerska przypomniała propozycje PRP w tym zakresie zawarte w projekcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty.
    Obecni byli posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Z ramienia PRP w posiedzeniu wzięły udział: Prezes Renata Mizerska oraz Sylwia Wojtysiak, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Głos zabierali również reprezentanci innych stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów i ich sekcji, którzy wraz z przedstawicielami PRP tworzą grupę roboczą spotykającą się wokół uzgodnień środowiskowych dotyczących ustawy (SNP/SNTR PTP, PTTPB, SP PTP, PTPPd, organizacje psychoanalityczne).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oglądając transmisję z posiedzenia transmisja z posiedzenia

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: