I posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty

Polską Radę Psychoterapii podczas pierwszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty. reprezentowały przedstawicielki Zarządu – Renata Mizerska oraz Sylwia Żyła, a także przedstawiciele organizacji członkowskich: PTPG, INTRA, Jakub Kryński (IAGR), Jadwiga Maźnicka-Maciaszek (PTPP), Anna Mędrzejewska (IAGR), Sylwia Wojtysiak (PTPI). W dyskusji udział wzięli również reprezentanci innych stowarzyszeń psychoterapeutycznych i sekcji stowarzyszeń, którzy wraz z przedstawicielami PRP tworzą grupę roboczą spotykającą się wokół uzgodnień dotyczących ustawy (PTPPd, SNP/SNTR PTP, PTTPB,SP PTP, organizacje psychoanalityczne).

  • Przewodnicząca Zespołu, Pani Poseł Marta Golbik, zaproponowała, aby pierwsze spotkanie dotyczyło ustaleń dotyczących sposobów i kierunków współpracy między Zespołem Parlamentarnym a organizacjami psychoterapeutycznymi. Rozważano różne ścieżki procedowania ustawy biorąc pod uwagę kończącą się kadencję Parlamentu. Zwrócono uwagę, że projekt ustawy o zawodzie powinien pomieścić istniejące różnice między modalnościami należącymi do pięciu grup podejść psychoterapeutycznych.

  • Prezes Renata Mizerska wnioskowała, aby istotnym punktem odniesienia była perspektywa osób korzystających z psychoterapii w różnych sektorach i zgłaszających się z różnymi trudnościami, problemami, potrzebami, czy też doświadczających zaburzeń zdrowia psychicznego (ryzykowne może być tu używanie określenia “pacjent”, gdyż na gruncie prawa sugerowałoby ograniczenie stosowania psychoterapii do systemu ochrony zdrowia, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi). Podkreśliła, jak ważna jest precyzyjność używanych definicji (również w kontekście regulacji proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia), aby uwzględnić różne tradycje certyfikacji przy konstruowaniu zapisów ustawowych, w tym organizacji międzynarodowych np. EAGT, EAP, oraz sytuację osób pozostających w całościowym szkoleniu, które obecnie stanowią trzon kadry dla świadczeń gwarantowanych psychoterapii w Polsce. Bez tego nie może być mowy o skutecznej i efektywnej psychoterapii finansowanej ze środków publicznych. /nagranie➡od 56:04/

  • Uzgodniono, że organizacje zrzeszające psychoterapeutów będą nadal pracować nad kwestiami, które na przestrzeni lat nie doczekały się jeszcze konsensusu pomiędzy przedstawicielami różnych modalności lub stowarzyszeń, i nad innymi, a w dalszej kolejności będą one omawiane podczas kolejnych posiedzeń Zespołu Parlamentarnego.
    Transmisję można obejrzeć tutaj

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: