Związek Stowarzyszeń przesłał wczoraj stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Jednocześnie Zarząd PRP zawnioskował o nowelizację zapisów rozporządzenia regulująca inne, funkcjonujące dotychczas formy pomocy psychiatrycznej, psychoterapeutycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia.

 

PROPONOWANE PRZEZ ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA RADA PSYCHOTERAPII
ZMIANY DO MZ 909

  1. Konieczna jest zmiana zapisu dopuszczająca udzielania świadczeń przez osobę, która jest uczestnikiem całościowego podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych w wymiarze co najmniej 1200 godzin.

  2. Limit świadczeń dla poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej nie powinien przekraczać 300/miesiąc.

  3. Sesje psychoterapii rodzinnej należy wycenić w odniesieniu do sesji a NIE liczby uczestników psychoterapii rodzinnej. Należy zwiększyć wagę punktową produktów rozliczeniowych dostosowując ją do stawek rynkowych, które wynoszą ok. 200-250 zł. Obecna wycena skutkuje deficytowością prowadzenia tej formy psychoterapii. Powoduje zanikanie tej ważnej formy oddziaływania psychoterapeutycznego w placówkach finansowanych ze środków NFZ. Psychoterapia rodzinna jest jedną z trzech podstawowych form pracy z dziećmi i młodzieżą, obok psychoterapii indywidualnej.

  4. Sesje psychoterapii grupowej należy wycenić w odniesieniu do sesji a NIE liczby uczestników. Liczba uczestników nie zależy od psychoterapeuty, a od czynnika losowego. W przypadku pacjentów młodzieżowych jest to szczególnie istotne z uwagi na wysoki wskaźnik nieobecności wynoszący ponad 25%. Należy zwiększyć wagę punktową produktów rozliczeniowych dostosowując ją do stawek rynkowych, które wynoszą ok. 250-300 zł/godzinę.

  5. Należy zmieść wymóg dla 15-łóżkowego oddziału dziennego, dotyczącego zapewnienia  4,5 etatu pielęgniarki.

  6. Należy umieścić informację, dotyczącą  innych, funkcjonujących dotychczas form pomocy psychiatrycznej, psychoterapeutycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży umożliwiającą im korzystanie ze świadczeń do 21 r.ż. Często są to osoby przebywające w szkole przyszpitalnej w klasie maturalnej lub korzystające z psychoterapii długoterminowej.

Pismo złożone w Ministerstwie Zdrowia jest dostępne: PRP_MZ 909_uwagi_do projektu rozporządzenia

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: