Oświadczenie Zarządu PRP popierające Konsultanta Krajowego Renatę Mizerską

Szanowni Państwo,

Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom i atakom naruszającym dobre imię każdej osoby. Bardzo niepokoi nas zjawisko akceptowania i wspierania tego typu zachowań przez część środowiska psychoterapeutycznego i psychologicznego, a także niektóre organizacje, grupy i osoby w mediach społecznościowych. Niepokojące jest także to, że przedstawiane w ostatnim czasie w przestrzeni internetu stanowiska, w naszej ocenie są niezgodne z deklarowanymi przez te środowiska zasadami etycznymi. Skala tego negatywnego zjawiska jest bez precedensu w historii polskiej psychoterapii.

Jako Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii chcielibyśmy ponownie pogratulować Pani Renacie Mizerskiej nominacji na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychoterapii. Jako organizacja działająca na rzecz dialogu wszystkich 5 grup podejść, pragniemy wyrazić nasze pełne poparcie dla Pani Renaty Mizerskiej w roli Konsultanta Krajowego. Od lat, obok praktyki zawodowej, niestrudzenie działa na rzecz psychoterapeutów i adeptów psychoterapii. Jej ogromny wkład i zaangażowanie w zwiększanie bezpieczeństwa osób korzystających z psychoterapii poprzez regulacje prawne i podnoszenie standardów zawodowych, poprawę warunków pracy w systemie ochrony zdrowia oraz integrację środowiska są nieocenione. Aktualne wydarzenia pokazują, jak ważne jest nieustanne promowanie postaw wzajemnego szacunku – szacunku dla różnorodności i współpracy pomimo różnic.

Nasza organizacja działa na rzecz standardów zawodowych, równego traktowania psychoterapeutów pracujących we wszystkich 5 grupach podejść psychoterapeutycznych oraz prawa osób korzystających z psychoterapii do dostępu do różnych form oddziaływań psychoterapeutycznych. Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe regulacje prawne, które precyzują, określają, kto ma prawo prowadzić psychoterapię. To istotny krok, który zwiększa bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii oraz określa niezbędne minimum w zakresie programów szkolenia. Chcemy przypomnieć, że to Pani Renata Mizerska, razem z przedstawicielami 32 organizacji psychoterapeutycznych, zabiegała o niezbędne minimalne zabezpieczenia, również z uwagi na ryzyko wykluczenia z rynku pracy ok. 40% polskich psychoterapeutów, którzy ukończyli atestowane i akredytowane szkolenia. Wynikające z tego faktu negatywne konsekwencje dla pacjentów korzystających z psychoterapii w systemie ochrony zdrowia byłyby nieuchronne.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób deprecjonowania kompetencji i dorobku zawodowego kogokolwiek, wobec prób tworzenia mylnego wrażenia i braku rzetelności. Wyrażamy sprzeciw wobec prób dominacji narracji przez przedstawicieli jakiegokolwiek podejścia psychoterapeutycznego lub zawodu. Psychoterapeuta to samodzielny zawód. Proces kształcenia w Polsce odbywa się na poziomie podyplomowym poprzez różnorodne szkolenia całościowe, a od kilku lat również w ramach specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Powołanie Pani Renaty Mizerskiej przez Ministra Zdrowia na Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii odbyło się na podstawie przepisów ustawy o konsultantach w dziedzinach ochrony zdrowia oraz ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Chcielibyśmy podkreślić, że Pani Renata Mizerska posiada tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, zdobyte doświadczenie psychoterapeutyczne zarówno w ramach ochrony zdrowia, jak i poza nią. Ukończyła m.in. studia na kierunku psychologia (SWPS), podyplomowe 4-letnie szkolenie w psychoterapii (IIPG w Krakowie – posiada akredytację EAGT i PTP), a we Włoszech szkolenie superwizorskie zgodne ze standardami EAGT. Pierwszy certyfikat psychoterapeuty uzyskała w 2015 roku, a certyfikat superwizora w 2020. Pani Renata Mizerska szkoliła się w podejściu Gestalt, w podejściu skoncentrowanym na emocjach EFT i terapii MBCT. Swoje kompetencje zawodowe podnosi nieustannie w kraju i za granicą.

Pani Renata Mizerska nie działa w sytuacji konfliktu interesów ani potencjalnego konfliktu interesów – nie była i nie jest właścicielem, udziałowcem ani wspólnikiem żadnej firmy prowadzącej szkolenia całościowe, ani też nie jest kierownikiem szkolenia w psychoterapii w jakimkolwiek podmiocie.

Psychoterapia obejmuje szerokie spektrum oddziaływań, nie tylko leczenia zaburzeń zdrowia. Dlatego odsyłamy autorów petycji, koleżanki i kolegów psychoterapeutów i psychologów do obszernej literatury przedmiotu. Psychoterapia jest stosowana nie tylko w podmiotach leczniczych w systemie ochrony zdrowia, ale również w innych sektorach. Dzięki temu możliwe jest wspieranie rozwoju jednostki, pary lub rodziny, zapobieganie negatywnym skutkom oraz minimalizowanie indywidualnych i społecznych kosztów doświadczania zaburzeń psychicznych.

W imieniu
Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii
Członkowie Zarządu
Agnieszka Jankiewicz
Sylwia Żyła
Maria Szuster
Daniel Mihuniewicz