Ważne fakty i apel PRP do środowiska psychoterapeutów

Szanowni Państwo,

Raz jeszcze jako Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii chcielibyśmy pogratulować Pani Renacie Mizerskiej nominacji na Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii.

Osoba decydująca się na przyjęcie funkcji Konsultanta Krajowego bierze odpowiedzialność, ponosi też ogromne koszty, których świadkami byli Państwo w ostatnich tygodniach.

Zdajemy sobie sprawę, że wybór konsultanta nie zawsze zadowoli wszystkich zainteresowanych, jednocześnie wieloletnia działalność na rzecz psychoterapii i psychoterapeutów we współpracy ze środowiskiem daje naszym zdaniem Pani Renacie Mizerskiej rękojmię należytego wywiązania się z powierzonej funkcji. W naszej ocenie Pani Renata Mizerska jako Konsultant Krajowa daje gwarancję uwzględnienia wszystkich 5 grup podejść w specjalizacji z zakresu psychoterapii i dialogu z szerokim środowiskiem, w tym również w toku prac nad ustawą zawodową.

Wydaje się tutaj ważne, aby raz jeszcze podkreślić ogromne zaangażowanie pierwszej Konsultant Krajowej – liczone w setkach godzin poświęconych na budowaniu przestrzeni dialogu i integracji, na rozmowy z urzędnikami, politykami wszystkich ugrupowań, ze stowarzyszeniami. Z niezwykłą dbałością i szczegółowością stara się wprowadzić zapisy zabezpieczające psychoterapeutów i osoby korzystające z psychoterapii – robi to pozostając w dialogu z przedstawicielami stowarzyszeń. Najważniejsze z dotychczasowych zapisów właśnie weszły w życie 01.01.2024 r. Wiele osób, które ukończyły atestowane/akredytowane szkolenia już z nich korzysta; wiele osób po raz pierwszy nie obawia się o swoją pracę zawodową i uznanie kompetencji.

 Apelujemy

  1. Ostatnie tygodnie były bardzo trudne dla psychoterapii. Skala dewaluacji, deprecjonowania, naruszania godności osobistej, blame game, hejtu sięgnęła niespodziewanych rozmiarów. W naszym przekonaniu przekroczono fundamentalne granice. Polska Rada Psychoterapii podjęła działania w celu wyjaśniania i zatrzymania sytuacji. Apelujemy do wszystkich biorących udział w dyskusjach o zaprzestanie ataków na siebie nawzajem.
  2. Apelujemy do szerokiego grona psychoterapeutów oraz wszystkich organizacji ich zrzeszających o wsparcie w pracy Krajowej Konsultant.
  3. Apelujemy o to, by wszystkie Stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów wzniosły się ponad podziały w obecnej sytuacji. Apelujemy o kontynuację rozszerzania pola współpracy i dialogu. PRP jest w pełnej gotowości do dalszych spotkań i wspólnej pracy.Mamy nadzieję, że zarówno stowarzyszenia pracujące w ramach grupy roboczej i poza nią, jak i związki zawodowe zrzeszające psychoterapeutów i psychologów, podejmą działania na rzecz rozwijania kultury współodpowiedzialności.


Ważne fakty
Rozmowy przedstawicieli PRP z przedstawicielami innych stowarzyszeń są ściśle związane z pełnionymi przez nich funkcjami i mają charakter multilateralny. W lipcu 2023 r. Prezes PRP Pani Renata Mizerska na spotkaniu części stowarzyszeń będących członkami grupy roboczej pracującej nad ustawą, które odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie, po raz pierwszy osobiście zachęcała Pana Łukasza Müldnera-Nieckowskiego do rozważenia możliwości podjęcia zadań Konsultanta Krajowego. Podczas kolejnego spotkania grupy roboczej, online, znakomita większość organizacji poparła taki pomysł. Przypominamy, że PTTPB nie poparło kandydatury p. Łukasza Müldnera-Nieckowskiego. To ważne fakty.

Szanujemy dorobek, pracę i osobę Pana Łukasza Müldnera-Nieckowskiego. Od wielu miesięcy owocnie, merytorycznie, konstruktywnie współpracujemy m.in. z Panem Müldnerem-Nieckowskim w grupie zajmującej się pracą nad ustawą. Gdyby w grudniu 2023 r. Minister wskazał jego na stanowisko Konsultanta Krajowego, pogratulowalibyśmy mu wtedy powołania i podjęlibyśmy konstruktywną współpracę w obszarze specjalizacji.

Chcemy też poinformować, że Członkowie Zarządu Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii promowali  kandydaturę Pana Łukasza. Przypominamy, że to PRP zorganizowała spotkanie Ministra Zdrowia z przedstawicielami stowarzyszeń, zachęcała do podejmowania rozmów z Ministerstwem i CMKP na temat procedur dotyczących specjalizacji i ustawy o zawodzie psychoterapeuty.
To ważne fakty.

 

Ważne fakty – tryb powołania Konsultanta Krajowego

Mamy informację, iż Ministerstwo rozważało różnych kandydatów i ostatecznie wybrało Panią Renatę Mizerską, która to powołanie w dobrej wierze przyjęła i niezwłocznie poinformowała Pana Łukasza Müldnera-Nieckowskiego. Cieszyły nas spływające mailowo od wielu członków grupy roboczej gratulacje dla Pani Konsultant i deklaracje współpracy.

Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia dnia 05.01.br. napisało, że Pani Renata Mizerska spełnia ustawowe wymagania na Konsultanta Krajowego.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawami Minister może w wybrany przez siebie sposób skorzystać z różnych form konsultacji, z sugestii stowarzyszeń.

W 2008 r. (sic!) tę kompetencję przyznały Ministrowi Zdrowia obie izby polskiego parlamentu, przyjmując ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia. Nieznane są nam zatem przyczyny podnoszenia argumentów o niedemokratycznym procesie i sugerowania, że to jakaś społeczność w drodze niespotykanego dotąd głosowania wybiera większością głosów swojego reprezentanta.


Konsekwencje
1. Naszym zdaniem zarówno Pani Renata Mizerska, jak i Pan Łukasz Müldner-Nieckowski zostali przez autorów różnych działań i wystąpień publicznych postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Dotychczasowa wspólna praca, dialog i kontakt zostały wystawione na niespotykaną próbę. Środowisko zostało zaś popchnięte do bezprecedensowej polaryzacji stanowisk, podziału i opowiadania się za jednym z nich. To takie właśnie działania są konfliktogenne i niszczą potencjał współpracy, co szkodzi  sprawom ważnym dla ogółu psychoterapeutów, szkodzi zawodowi zaufania publicznego, szkodzi też relacjom osób zaangażowanych.

2. W naszej opinii obecny kryzys skutecznie odciąga uwagę od braku zgody stowarzyszeń i innych organizacji co do kształtu ustawy o zawodzie psychoterapeuty, roli i zadań przyszłego samorządu zawodowego oraz pozycji stowarzyszeń (niektóre z tych kwestii zawarto we wspólnym stanowisku grupy roboczej z dnia 18.12.2023 r.). O dwóch projektach ustaw autorstwa PTTPB grupa robocza dowiedziała się dopiero z postu na Facebooku w dniu 10.12.2023.

 

Potrzebna konstruktywna współpraca
Zwracamy uwagę, że każdy wybrany na stanowisko Konsultanta Krajowego czy do innych zadań i projektów, powinien pracować na rzecz konstruktywnego i skutecznego działania łączącego różne perspektywy. Mamy nadzieję, że przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stowarzyszeń przedstawią wspólnych dla każdej z 5 grup podejść  kandydatów do zespołu ekspertów przygotowujących program specjalizacji. Polska Rada Psychoterapii i jej Członkowie ponownie zapewniają o gotowości do pełnej współpracy.

Pilnie potrzebujemy też ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Ustawy zbudowanej w drodze dialogu, porozumień, wzajemnego szacunku i uznania siebie nawzajem. Wyrażamy przekonanie, że ustawa taka nie może powstawać w atmosferze emocji związanych z rywalizacją jakiegokolwiek środowiska psychoterapeutycznego i jego poszczególnych członków.

Jesteśmy też przekonani, że jako środowisko zawodowe potrzebujemy zjednoczyć siły i uznać konieczność kroku, jakim jest opracowanie programu specjalizacji w każdej z 5 grup podejść, przy wsparciu przedstawicieli każdej z grup. To ważna kwestia na ten moment, przy jednoczesnym niegasnącym zaangażowaniu dotyczącym prac nad ustawą uwzględniając równe prawa wszystkich 5 grup podejść. Jesteśmy przekonani, że jak najszybsze określenie programu specjalizacji będzie pomocne w pracy nad ustawą.

Polska Rada Psychoterapii i wszyscy jej członkowie nie będą ustawać w trudzie współpracy i pozostawania w dialogu z całym środowiskiem psychoterapeutów, chroniąc potencjał współtworzenia.

 

Z poważaniem

W imieniu organizacji członkowskich Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii

Agnieszka Jankiewicz – Wiceprezes Zarządu
Daniel Mihuniewicz – Członek Zarządu
Maria Szuster – Członek Zarządu
Sylwia Żyła – Członek Zarządu