Polska Rada Psychoterapii 

zwołuje 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

w dniu 28 września 2020 roku o godz. 10.00 w I terminie i o godz. 10.30 w II terminie.

Zebranie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 

w Centrum Bankowo- Finansowym

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Wybór członka Komisji Rewizyjnej.
 7. Prezentacja sprawozdania merytorycznego za 2019 r.
 8. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2019 r.
 9. Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego.
 11. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
 12. Rozpatrzenie wniosków organizacji, które zgłosiły chęć przystąpienia do PRP.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków.
 14. Podjęcie uchwały o przejęciu zasad etycznych Rady.
 15. Przedstawienie projektu zmian statutu dotyczących przyjmowania nowych członków poprzez zmianę par. 11 punkt 2 w brzmieniu: „O przyjęciu członka do PRP decyduje Walne Zgromadzenie”, na „O przyjęciu członka do PRP decyduje Zarząd”
 16. Podjęcie uchwały o zmianie statutu.
 17. Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: