Kalendarium

Jeśli szukasz informacji o bieżących działaniach i projektach zobacz zakładkę Aktualności.

[custom_table style=”1″]

Data Działanie
18.10.2018 Wysłanie pisma do Ministra Zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji z tzw. psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży MZ 662
23.08.2018 Wysłanie pisma do Ministra Zdrowia w sprawie raportu do projektu zmiany ustawy o płacy minimalnej UD 388
08.2018 Wysłanie do Ministra Zdrowia opracowania „Psychoterapia. Vademecum” – pierwszej oficjalnej publikacji Rady
25.05.2018 Założenie Związku Stowarzyszeń pn. Polska Rada Psychoterapii – 15 członków założycieli
23.01.2018 Wysłanie pisma do Ministra Zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie priorytetów zdrowotnych
19.01.2018 Wystąpienie w sprawie członkostwa w zespole roboczym przy Ministrze Zdrowia mającego zajmować się sytuacją dzieci i młodzieży w lecznictwie psychiatrycznym
09.2017 Wystąpienie w sprawie członkostwa w zespole roboczym przy Ministrze Zdrowia do spraw wdrożenia pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
05.2017 Wysłanie opinii do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu ustawy o płacy minimalnej w służbie zdrowia
04.2017 Nawiązanie kontaktu z Porozumieniem Zawodów Medycznych w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o płacy minimalne w służbie zdrowia
21.12.2017 Wysłanie opinii do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne
01.2017 wysłanie pisma do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie opracowania vademecum dotyczącego stosowania psychoterapii
17.10.2016 Wysłanie uwag PRP do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
25.07.2016 Spotkanie przedstawicieli PRP z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem w sprawie regulacji dotyczących zawodu psychoterapeuty w Polsce.
8.06.2016 Spotkanie przedstawicieli PRP w Ministerstwie Zdrowia dot. regulacji zawodu psychoterapeuty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1386).
15.03.2016 Decyzja MPiPS o włączeniu PRP do listy organizacji biorących udział w konsultacjach społecznych dot. ustawy o zawodzie psychologa.
22.02.2016 Spotkanie przedstawicieli PRP z Wiceministrem Zdrowia Jarosławem Pinkasem ws projektu ustawy regulującej zawód psychoterapeuty.
22.01.2016 Pismo PRP do Min. Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. projektu ustawy o zawodzie psychologa.
21.01.2016 Pismo do Ministra Zdrowia – Konstantego Radziwiłła ws. spotkania z PRP w celu przedstawienia jej prac nad regulacją zawodu psychoterapeuty.
29.09.2015 Pismo do Ministra Zdrowia Mariana Zembali ws. współpracy z PRP
13.12.2013 Zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zawierające definicję psychoterapeuty oraz osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty.

  • 30) psychoterapeuta – osoba prowadząca psychoterapię, która ukończyła studia wyższe i podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, o której mowa w załączniku nr 1, l.p. 1,: kolumna 3, pkt 3 i załączniku nr 6, l.p. 1, w części kolumna 2 pkt 6 – Sesja psychoterapii indywidualnej, kolumna 3, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;
  • 21) osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – osobę, o której mowa w załączniku nr 6, l.p. 1, w części: kolumna 2 pkt 6 – Sesja psychoterapii indywidualnej, kolumna 3, ust. 1 pkt 2 rozporządzenia;
06.11.2013. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1386) zawierające definicję psychoterapeuty oraz osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty.
„Osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),
  • ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo–behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,
  • posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty – zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię”, lub osoba, o której mowa w lit. a, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej „osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty”
07.01.2013 Prof. Tylka w odpowiedzi na zapytanie PRP informuje, że psycholog nie ma uprawnień do stawiania diagnozy medycznej, tylko psychologicznej.
10.12.2012 Pismo do prof. Jana Tylki konsultanta krajowego ds. psychologii klinicznej z zapytaniem, czy psycholog ma obowiązek stawiania diagnozy medycznej.
03.06.2012 Pismo PRP do Krajowego Konsultanta ds. Psychiatrii, prof. Marka Jaremy zawierające propozycje zmian definicji psychoterapeuty zawartej w rozporządzeniu MZ z dn. 29.04.2011.
01.06.2012 Spotkanie przedstawicieli Polskiej Rady Psychoterapii z Krajowym Konsultantem ds. Psychiatrii, prof. Markiem Jaremą w celu omówienia sytuacji po wejściu w życie ostatniego zarządzenia Prezesa NFZ
30.05.2012 pismo PRP do Krajowego Konsultanta ds. Psychiatrii, prof. Marka Jaremy zawierające uwagi do definicji psychoterapeuty zawartej w rozporządzeniu MZ z dn. 29.04.2011. oraz propozycje zmian.
29.12.2011 skarga PRP do Ministra Zdrowia p. Bartosza Arłukowicza dotycząca skutków wprowadzenia definicji psychoterapeuty zawartej w rozporządzeniu MZ z dn. 29.04.2011.
18.10.2011 pismo PRP do Minister Zdrowia p. Ewy Kopacz zawierające uwagi do definicji psychoterapeuty zawartej w rozporządzeniu MZ z dn. 29.04.2011.
17.10.2011 Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 65/2011/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Od września 2011 udział przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w pracach PRP dot. społecznego projektu ustawy regulującej zawód psychoterapeuty.
29.04.2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Dz.U.11.101,583-z dnia 17.05.2011
W załączniku nr 4 i nr 6 definiuje osobę, która może realizować psychoterapię ze środków publicznych (NFZ) w sposób następujący:
„Osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),
  • ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,
  • posiada zaświadczenie,

zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty.”

0d stycznia 2011 Polska Rada Psychoterapii pracuje nad przygotowaniem społecznego projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty.
Grudzień 2010 przygotowywanie projektu odrębnej ustawy regulującej zawód psychoterapeuty.
Listopad-grudzień 2010 spotkania z posłami ws. wycofania psychoterapii z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.
23.10.2010 Wniosek PRP do Sejmowej Komisji Zdrowia o wycofanie psychoterapii z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.
13.09.2010 Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Zdrowia dotycząca zmiany projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. PRP przedstawia swoje uwagi.
09.2010 Nowy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zmieniający rozporządzenie z 2009 r. – PRP przesyła uwagi do projektu w ramach konsultacji społecznych.
10.08.2010 Wniosek PRP do Komitetu Stałego Rady Ministrów o wycofanie psychoterapii z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
14.07.2010 Spotkanie przedstawicieli PRP w Ministerstwie Zdrowia z Dyrektor Katarzyną Chmielewską w sprawie projektu ustawy
06.07.2010 Skarga PRP do Komitetu Stałego Rady Ministrów na naruszenie procedur dot. konsultacji społecznych ws. projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.
31.05.2010 Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest skierowany przez MZ do Komitetu Stałego Rady Ministrów
30.04. 2010 List PRP do Ministra Michała Boni ws. rozwiązań systemowych dla zawodu psychoterapeuty
03.02.2010 Kolejna wersja projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia została przyjęta przez Kierownictwo MZ / po uzgodnieniach resortowych przeprowadzonych zgodnie z protokołem ustaleń Nr 58/2009 r. z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów w dniu 29 października 2009 r/.
Luty 2010 Spotkanie przedstawicieli PRP z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
15.01.2010 PRP ustala definicję psychoterapii w brzmieniu:
„Psychoterapia jest celowym planowanym oddziaływaniem psychologicznym zmierzającym do złagodzenia lub usunięcia zaburzeń funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierającym dążenia jednostki/rodziny do zdrowia i rozwoju.”
PRP ustala stanowisko wobec projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologow przygotowywanego przez MPiPS (tekst nadesłany do PRP przez Małgorzatę Toeplitz-Winiewską) – PRP ponownie zaprasza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na spotkanie.
10.12.2009 Pismo PRP do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ws. zawężenia definicji psychoterapeuty w zarządzeniu Prezesa NFZ z dn. 2.11.09. wobec obowiązującej definicji psychoterapeuty zawartej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 30.08.09
06.11.2009 Pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta informujące o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk monopolistycznych w NFZ.
02.11.2009 Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Główna różnica wobec poprzednich uregulowań NFZ polega na zwrocie „a w szczególności” w definicjach psychoterapeuty, osoby w trakcie szkolenia, superwizora – co (po zasięgniętych konsultacjach prawnych) oznacza, że pojęciem tym nie są objęte jedynie certyfikaty i szkolenia obu PTP, a stanowią one przypadek szczególny.
28.10.2009 Spotkanie Prezydium PRP z przedstawicielami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Wrzesień 2009 Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień; podtrzymujący monopol 2-PTP-ów, sprzeczny z rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Pismo Polskiej Rady Psychoterapii do Ministra Zdrowia w sprawie projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wprowadzenie zmian zgodnych z Rozporządzeniem MZ.

31.08.2009 Pismo PRP do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z zaproszeniem na spotkanie
30.08.2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
W załączniku nr 6 określone zostały „Wymagane kwalifikacje do sesji psychoterapii indywidualnej” w brzmieniu:

  1. Osoba, która ukończyła studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii, zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię” lub
  2. Osoba, która jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii, zwana dalej „osobą w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty”
Sierpień 2009 konsultacje społeczne dotyczące rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń refundowanych ze środków publicznych – protest PRP przeciw propozycji zapisów będących kopią rozwiązań zawartych w zarządzeniu Prezesa NFZ z 2008
14.05.2009 Pismo PRP do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ws kontraktowania usług psychoterapeutycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Luty 2009 Projekt ustawy nie został rekomendowany Radzie Ministrów przez Komitet Stały Rady Ministrów (między innymi negatywna opinia Ministerstwa Gospodarki)
27.02.2009 Uwagi Polskiej Rady Psychoterapii, negatywnie oceniające istotne rozwiązania zawarte w projekcie – Pismo PRP do Komitetu Stałego Rady Ministrów
Luty 2009 Spotkanie Prezydium PRP z Wiceministrem Zdrowia Adamem Frączakiem ws. projektu ustawy
11.02.2009 Ministerstwo Zdrowia kieruje projekt ustawy do Komitetu Stałego Rady Ministrów

W przepisach przejściowych nadal pozostaje zapis, że certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (wymienionych z nazwy) nie wymaga dalszej weryfikacji w odróżnieniu od certyfikatów pozostałych stowarzyszeń psychoterapeutycznych.

10.02.2009 Projekt Ministra Zdrowia ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
14.10.2008 Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w którym zostaje zdefiniowany zawód psychoterapeuty:
„Psychoterapeuta – osoba, która ukończyła studia wyższe, posiada zaświadczenie o ukończeniu atestowanego lub rekomendowanego szkolenia w zakresie psychoterapii i może prowadzić psychoterapię. Dokumentem potwierdzających uzyskanie kwalifikacji psychoterapeuty (do czasu wydania odrębnych przepisów określających umiejętności psychoterapeutów) jest certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”.
30.09.2008 Druga konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Zdrowia dotycząca projektu ustawy w zakresie samej psychoterapii
22.09.2008 Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Zdrowia ws. projektu ustawy
11.09.2008 Uwagi krytyczne w sprawie projektu rządowego do Ministra Zdrowia przesyła Polska Rada Psychoterapii
11.08.2008 Nowy rząd przekazuje nowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych do konsultacji społecznych
W przepisach przejściowych certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (wymienionych z nazwy) nie wymaga dalszej weryfikacji w odróżnieniu od certyfikatów pozostałych stowarzyszeń psychoterapeutycznych.
18.04.2008 Spotkanie Prezydium Polskiej Rady Psychoterapii z krajowym specjalistą ds. psychiatrii, prof. Markiem Jaremą
10.04.2008 Spotkanie Prezydium Polskiej Rady Psychoterapii i Wiceministrem Zdrowia Markiem Twardowskim
Wrzesień 2007 Pismo Polskiej Rady Psychoterapii do Prezesa NFZ w sprawie kontraktacji usług psychoterapeutycznych, protestujące przeciwko monopolom Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wrzesień – październik 2007 wcześniejsze wybory parlamentarne i zmiana rządu – w wyniku tego projekt ustawy zgodnie z prawem został odesłany do Ministerstwa Zdrowia
Drugi kwartał 2007 Skierowanie projektu ustawy przez Rząd do Sejmu
22.02.2007 Uchwalenie statutu Polskiej Rady Psychoterapii
19.01.2007 Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii uzgodniony w ramach prac PRP i MZ.
15.12.2006 Pismo Polskiej Rady Psychoterapii do Narodowego Funduszu zdrowia w sprawie refundacji usług psychoterapeutycznych
04.12.2006 Projekt ustawy Ministerstwa Zdrowia o niektórych zawodach medycznych po konsultacjach społecznych
Wrzesień 2006 Powstaje Polska Rada Psychoterapii, która 29.09.2006 przekazuje do Ministerstwa Zdrowia wspólne, uzgodnione przez wszystkie towarzystwa uwagi do ustawy
22.09.2006 konferencja uzgodnieniowa ws. ustawy w Ministerstwie Zdrowia
26.07.2006 Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, przekazany do konsultacji społecznych
22.02.2006 Spotkanie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie przedstawicieli towarzystw psychoterapeutycznych w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie kluczowych rozwiązań dotyczących szkolenia w psychoterapii

[/custom_table]