WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

PLAN OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

Zarząd uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania PRP, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r.
o godz. 09:45 w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12 w Centrum Bankowo- Finansowym i serdecznie zaprasza się wszystkich uprawnionych członków  do wzięcia w nim udziału. W przypadku braku stawienia się większości uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu w terminie, o którym mowa powyżej, kolejny termin Walnego Zebrania PRP wyznacza się na godzinę: 10:15, w tym samym dniu i w tym samym miejscu.

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego.
 2. Przyjęcie zgłoszeń, wybór oraz powzięcie uchwały w sprawie wyboru Protokolanta.
 3. Przyjęcie zgłoszeń, wybór oraz powzięcie uchwały w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Powzięcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności PRP za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz za okres od 1.01.2022 do końca kadencji oraz powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 7. Podsumowanie kadencji Zarządu.
 8. Prezentacja sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r oraz powzięcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r
 10. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywania przez nich obowiązków za okres od od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

  Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za okres od od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej  za okres od od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. oraz udzielenia jej poszczególnym członkom absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w tym okresie.
 12. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych (oraz uzyskanie ich zgody na pełnienie tej funkcji) w następującej kolejności:

  1. Członkowie Zarządu.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej.
 13. Powzięcie uchwał w sprawie powołania wybranych w głosowaniu kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych w zakresie oraz w kolejności wskazanej w pkt 12 powyżej.
 14. Rozpatrzenie wniosków organizacji, które zgłosiły chęć przystąpienia do PRP.
 15. Podjęcie uchwał o przyjęciu nowych członków.
 16. Zamknięcie obrad Zebrania.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://www.gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.