Obecnie Polska Rada Psychoterapii przedstawia 34 strony uwag i propozycji zmian. Brak szczegółowych informacji w Ocenie Skutków Regulacji oraz w uzasadnieniu projektu rozporządzenia powoduje, że nie można właściwie ocenić kierunkowych podstaw dokonywanych zmian. Zaproponowane w MZ 726 zapisy, w tym dotyczące podziału na stopnie referencyjności, mogą jednak stanowić bazę do zaprojektowania systemowego rozwiązania w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Polska Rada Psychoterapii wielokrotnie podnosiła, że obecne rozwiązania pozostawiają wielu pacjentów bez całościowej, niezbędnej opieki. Aktualnie nie jest możliwe prowadzenie skutecznych działań blisko środowiska pacjenta i jego rodziny na wczesnym etapie, kiedy pomoc jest najbardziej potrzebna i skuteczna. Reforma opieki nad dziećmi i młodzieżą doświadczającymi problemów zdrowia psychicznego jest koniecznością.

Polska Rada Psychoterapii rekomenduje skierowanie projektu MZ 726 do prac Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Zdrowia, którego skład został poszerzony w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2019 r.

Polska Rada Psychoterapii w piśmie złożonym w MZ wniosła o:

  1. Skierowanie projektu MZ 726 do pogłębionych konsultacji wszystkich zainteresowanych stron oraz skierowanie przedmiotowego projektu do etapu prekonsultacji.
  2. Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Polską Radę Psychoterapii (szczegóły w załączniku nr 1 – uwagi do załącznika nr 8 i załączniku nr 2 – uwagi do OSR, załączonych do pisma).
  3. Przeprowadzenie szczegółowych analiz, w tym ekonomicznych, proponowanych
    w projekcie MZ 726 rozwiązań.
  4. Wprowadzenie pilotażu oraz okresu przejściowego dla reformy opieki nad dziećmi
    i młodzieżą.
  5. Stworzenie na I poziomie referencyjności poradni psychologiczno–psychoterapeutycznych.
  6. Zwiększenie zatrudnienia psychoterapeutów pracujących w 5 grupach podejść oraz dostępności do psychoterapii finansowanych ze środków publicznych, np. na trzech poziomach referencyjności.

W Polsce istnieje wystarczająca liczba wyszkolonych psychoterapeutów, w tym psychoterapeutów posiadających certyfikaty wydawane przez stowarzyszenia zawodowe, by zapewnić możliwość dostępu do świadczeń wszystkim potrzebującym dzieciom i młodym dorosłym. Konieczne jest jedynie zwiększenie nakładów Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji na psychoterapię prowadzoną w 5 grupach podejść.

W opinii Polskiej Rady Psychoterapii jest niezwykle ważne, by zapewnić szeroki dostęp do psychoterapii oraz innych specjalistycznych świadczeń wszystkim pacjentom doświadczającym problemów w obszarze zdrowia psychicznego, w tym dzieciom i młodzieży. Jest to podstawowe prawo każdego pacjenta.  Rada zgłasza ponownie chęć pomocy i aktywne uczestnictwo w zespołach roboczych w tej ważnej sprawie.

Projekt MZ 726 jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także:

NWZ PRP