Członkowie Zarządu PRP: Renata Mizerska, Agnieszka Jankiewicz i Sywia Żyła uczestniczyły w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w związku z rozpoczęciem procesu rozpatrywania wniosków złożonych w systemie ZSK:

  1. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – prowadzenie psychoterapii,
  2. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego – prowadzenie terapii poznwczo-behawioralnej dorosłych oraz prowadzenie terapii poznwczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.

PRP chce wspierać podobieństwa, szukać optymalnych rozwiązań w tych punktach, w których widzimy różnice w złożonych wnioskach np. nie jest możliwe zaakceptowanie zapisów mających na celu ograniczenie możliwości ubiegania się status tzw. instytucji certyfikujących w ramach ZSK jedynie do jednego czy dwóch towarzystw. Dlatego też widzimy pilną potrzebę spotkania zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli  Polskiej Rady Psychoterapii i wnioskodawców w celu znalezienia rozwiązań integrujących różne perspektywy.

Wydaje się wprowadzenie jednolitego opisu kwalifikacji uwzględniającego wszystkie 5 grup podejść i różnorodność szkół w psychoterapii (psychoanaliza, psychoterapia psychoanalityczna, psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia Gestalt, psychoterapia skoncentrowana na emocjach, psychoterapia skoncentrowana na osobie, inne podejścia humanistyczno-doświadczeniowe, psychoterapia egzystencjalna, podejścia poznawczo-behawioralne, podejścia systemowe i konstrukcjonistyczne, podejścia integracyjne). Jeden opis pozwoli jednocześnie zachować wysokie standardy stosowania psychoterapii i potwierdzi wysokie kompetencje psychoterapeutów zrzeszonych w różnych stowarzyszeniach, też w stowarzyszeniach będących członkami PRP. Do osiągnięcia tego celu  konieczne są zmiany we wniosku złożonym przez PTP.

Podczas spotkania przedstawiciele PRP podkreślali też ważny cel Rady, jakim jest uwzględnianie tego co łączy psychoterapeutów pracujących w różnych podejściach teoretycznych i zrzeszonych w różnych organizacjach, odnosząc się z szacunkiem do różnic i osiągnięć poszczególnych szkół psychoterapii.

Warto pamiętać i podkreślić, że jednolite wysokie standardy kształcenia psychoterapeutów i  minima godzinowe zostały opracowane na forum Polskiej Rady Psychoterapii. Zostały one dobrowolnie przyjęte przez wszystkie organizacje działające na forum PRP oraz przez akredytowane przez nie ośrodki szkolące w psychoterapii i stały się punktem odniesienia dla Ministerstwa Zdrowia czy NFZ.

 

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: