Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wczoraj po południu MZ opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego UD 444.

Już dziś widzimy, że definicja MZ wyklucza wielu psychoterapeutów, z pewnością osoby po szkoleniu a przed certyfikacją, osoby kończące szkolenie w latach 2007-2009, kiedy jeszcze trwały programy wg. starego trybu.

Jesteśmy w trakcie szczegółowej analizy skutków proponowanych zmian.

Wg projektu UD 444 psychoterapię będzie mógł prowadzić psychoterapeuta, czyli „osoba, która spełnia łącznie warunki określone dla osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, o których mowa w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) lub osoba, która jest specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży„. Jesteśmy w trakcie szczegółowej analizy skutków ww. proponowanych zmian, również na rynek usług prywatnych.
Powyższa definicja ma mieć zastosowanie do psychoterapii wykonywanej w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej oraz w domach pomocy społecznej.

Projektodawca wskazuje, że psychoterapię w ramach opieki, o której mowa powyżej, mają prowadzić wyłącznie psychoterapeuci, czyli osoby spełniające ww. warunki.

Oznacza to, że osoby po szkoleniu a przed uzyskaniem certyfikatu nie będą mogły prowadzić psychoterapii!

Kolejna definicja w projekcie  UD 444 – „psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychicznych i somatycznych, wymagająca od pacjenta współpracy i zaangażowania oraz chęci i umiejętności nawiązania szczególnej relacji interpersonalnej z psychoterapeutą, mająca na celu usunięcie zaburzeń́ zdrowia przez zmianę̨ sposobów przeżywania, poznawania i
zachowania„.

Przypominamy, że zdaniem organizacji współpracujących na forum PRP celami psychoterapii są:
zmniejszenie nasilenia objawów zaburzeń psychicznych lub ich usunięcie,
wspomaganie, ochrona i stabilizacja zdrowia psychicznego,
przywrócenie zdolności do pracy,
przepracowanie różnego rodzaju kryzysów i trudności,
przywrócenie zdolności do przeżywania, kontaktowania się, odczuwania nadziei i umiejętności cieszenia się życiem,
rozwój lub integracja osobowości osoby korzystającej z psychoterapii w kierunku lepszej adaptacji i realizacji swoich celów życiowych,
poszerzenie świadomości dotyczącej własnego funkcjonowania,
poprawa jakości życia.

 

Jest to znaczne szersze rozumienie psychoterapii niż w konsultowanym projekcie.