Wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Kilka dni temu skierowaliśmy do MZ oraz NFZ pismo w sprawie psychoterapii grupowej.

„Zgodnie z art. 22 ust. 3b ustawy o działalności leczniczej, minister właściwy do spraw
zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, może określić,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia oraz systemy teleinformatyczne lub systemy łączności podmiotu wykonującego
działalność leczniczą udzielającego wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, kierując się
potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzajem wykonywanej
działalności i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jednakże na chwilę obecną
powyższe rozporządzenie nie zostało wydane, w związku z czym brak jest przepisów
wykonawczych, które wskazywałyby w jaki sposób należy realizować świadczenia
z wykorzystaniem przedmiotowych systemów.

Mając powyższe na uwadze w opinii Centrali Funduszu wydaje się konieczne wydanie
przepisów wykonawczych regulujących niezbędne wymagania do realizacji e-świadczeń.
Jednocześnie należy zauważyć, iż w przypadku realizacji sesji grupowych niezbędne
wymagania powinny uwzględniać specyfikę tych świadczeń, w szczególności fakt, że grupy
dla pacjentów są ważnym, stabilizującym i wspierającym sposobem leczenia, umożliwiającym
uczenie się prawidłowej adaptacji do istniejących warunków życia. W związku z tym, wydaje
się, że system informatyczny w przypadku realizacji sesji grupowych powinien uwzględniać
aspekty spotkań grupowych, czyli wizję wszystkich uczestników. W przeciwnym razie sesja
grupowa może przynieść odmienne skutki, ze względu na możliwość wystąpienia napięć
z powodu braku możliwości obserwacji grupy, w której pacjent bierze udział.”

Pełna treść pisma z NFZ: MZ_ws. realizacji sesji grupowych za pomocą systemów teleinformatycznych

A tutaj znajdziesz nasze pismo.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: