Nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży został zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Główne założenia wprowadzanej reformy to utworzenie trzech poziomów referencyjnych opieki, z których na najniższy, będący najbliżej pacjenta w jego środowisku, jest kładziony największy nacisk. Działania Ministerstwa mają na celu zwiększenie dostępu do opieki psychoterapeutów, psychologów i terapeutów środowiskowych blisko miejsca zamieszkania.

Dla środowiska psychoterapeutów to ważna zmiana. Wprowadza zwiększenie roli psychoterapeutów, zwiększenie dostępności psychoterapii w publicznym systemie zdrowia. Na I poziomie referencyjności zostaną utworzone nowe placówki zatrudniające psychoterapeutów w trakcie szkolenia lub posiadających certyfikaty psychoterapeuty wydane przez towarzystwa i stowarzyszenia zawodowe.

Czekamy teraz na przepisy wykonawcze.

Pełna treść nowych regulacji: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001640/O/D20191640.pdf