W odpowiedzi na pismo dotyczące włączenia kwalifikacji prowadzenia psychoterapii
do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii stoi na stanowisku, że:

  • jedna kwalifikacja, wskazująca na certyfikację w oparciu o wybrane przez kandydata podejście z 5 grup podejść (grupy podejść psychoanalitycznych, psychodynamicznych, grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych, grupy podejść poznawczo-behawioralnych, grupy podejść systemowych, grupy podejść integracyjnych) oraz złożenie w stowarzyszeniach zrzeszających psychoterapeutów egzaminu, przed egzaminatorami reprezentującymi to samo podejście co kandydat, będzie odpowiadać na potrzeby rynkowe;
  • wszystkie podmioty zainteresowane certyfikowaniem w ww zakresie powinny móc występować z wnioskami o uzyskanie uprawnienia do certyfikowania przedmiotowej kwalifikacji.

Chcemy podkreślić, że od lat środowisko psychoterapeutów pracujące na forum Polskiej Rady Psychoterapii buduje świadomość dotyczącą tego kto jest psychoterapeutą a kto nie jest.  Jedna kwalifikacja będzie kolejnym ważnym krokiem w tych działaniach.

Popieramy uwagi Ministerstwa Zdrowia dotyczące konieczności zmiany wniosku złożonego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Są one konieczne. W obecnym brzmieniu opis kwalifikacji prowadzenie psychoterapii przygotowany przez PTP jest niemożliwy do przyjęcia z uwagi na liczne zapisy mogące prowadzić do wykluczenia i monopolizacji, co jest niezgodne z ideą ZSK.

Zdaniem Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii poniższe obszary wymagają zmiany przed konsultacjami wniosku Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z zainteresowanymi środowiskami:

  1. Należy jednoznacznie wskazać we wszystkich częściach wniosku, że egzamin certyfikacyjny będzie dotyczył umiejętności prowadzenia psychoterapii w podejściu wybranym przez kandydata.
  2. W przypadku całego procesu walidacji i przy określaniu wymogów dla superwizorów oraz instytucji certyfikujących należy przyjąć zapisy zawarte w kryteriach oceny wniosków CMKP o uznanie dorobku w nowej dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży tj. wskazać na „towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów”. Prowadzenie działalności naukowej jest kompetencją uczelni wyższych i instytutów badawczych, a nie stowarzyszeń.
  3. Obecnie zapisy nie uwzględniają możliwości uzyskania statusu instytucji certyfikującej przez towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów wydające obecnie certyfikaty psychoterapeuty. Lista wielu organizacji prowadzących certyfikację w zakresie kwalifikacji prowadzenie psychoterapii jest dostępna na stronie prp.org.pl.
  4. Należy jednoznacznie wskazać we wniosku, że członkowie komisji egzaminacyjnej powinni reprezentować podejście wybrane przez kandydata. Jedynie taki zapis zagwarantuje możliwość sprawdzenia efektów uczenia się z uwzględnieniem specyfiki podejścia wybranego przez kandydata (aktualnie istnieje ponad 450 różnych podejść).
  5. Obecność 5 osób w komisji egzaminacyjnej należy uznać za nadmiarowe. Trzech członków komisji jest wystarczające by przeprowadzić egzamin. Należy zwrócić uwagę, że proponowana przez nas zmiana pozwoli znacznie obniżyć opłatę za egzamin ponoszoną przez osobę przystępującą do walidacji.

Jeden opis pozwoli jednocześnie zachować wysokie standardy stosowania psychoterapii i potwierdzi wysokie kompetencje psychoterapeutów zrzeszonych w różnych stowarzyszeniach, też stowarzyszeniach będących członkami Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: