List pierwszej KK ds. psychoterapii Renaty Mizerskiej – Dziękuję za zaufanie i wsparcie!

Koleżanki i Koledzy Psychoterapeuci i Adepci Psychoterapii!
Szanowni Państwo!

Dziś pragnę serdecznie podziękować za wsparcie i zaufanie, jakim obdarzyło mnie tak liczne grono osób i organizacji w ostatnich miesiącach. Chciałabym również krótko podsumować moją pracę w roli pierwszej Konsultant Krajowej ds. psychoterapii. Fakt, że wiele stowarzyszeń zadeklarowało współpracę lub wyraziło swoje poparcie, setki osób składały gratulacje, a ponad 1700 podpisało petycję z wnioskiem o kontynuację mojej pracy na forum Ministerstwa Zdrowia, przyjmuję z wdzięcznością jako wyraz uznania dla moich wieloletnich wysiłków na rzecz regulacji zawodu psychoterapeuty, integracji środowiska oraz budowania współpracy ponad podziałami. Odczuwam satysfakcję, widząc, jak podejmowane przeze mnie działania umacniają pozycję psychoterapeutów i zwiększają bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, staje się możliwe.

Moim kompasem są wartości takie jak szacunek, inkluzywność, otwarty dialog i społeczna odpowiedzialność. Jako pierwsza Konsultant Krajowa ds. psychoterapii, od grudnia 2023 roku, pełniłam swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem przez 11 tygodni. Dedykowałam ponad 300 godzin na rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, CMKP i przedstawicielami ponad 30 stowarzyszeń, i ich sekcji a także na spotkania z konsultantami krajowymi innych pokrewnych dziedzin. Przygotowałam strategię dla nowej dziedziny psychoterapii oraz starałam się zabezpieczyć rozpoczęcie szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych ze środków unijnych. Kontynuowałam prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty (szczegóły w dokumencie ’Raport Renaty Mizerskiej, pierwszej Konsultant Krajowej ds. psychoterapii’).

Jestem przekonana, że powołanie na pierwszą Konsultant Krajową osoby niezależnej, certyfikowanej psychoterapeutki i superwizorki psychoterapii mającej doświadczenie w pracy klinicznej w systemie ochrony zdrowia, znaczące sukcesy w zakresie zmiany obowiązujących i projektowanych aktów prawnych, a także doświadczenie we współtworzeniu największych przestrzeni spotkań i dialogu psychoterapeutów wokół wspólnych celów, było przełomowym krokiem. Tak, jak wyodrębnienie psychoterapii jako niezależnej dziedziny w polskim systemie ochrony zdrowia. 

Jestem dumna, że podczas mojej krótkiej i intensywnej 11-tygodniowej misji sprawy dotyczące psychoterapii w systemie ochrony zdrowia były omawiane przez wszystkie zainteresowane środowiska reprezentujące 5 grup podejść psychoterapeutycznych. Szkoda, że pomimo kierowanych zaproszeń, niektóre osoby i organizacje zrezygnowały z udziału w demokratycznym procesie wyłaniania ekspertów. Jednak cieszę się, że aż 20 stowarzyszeń było gotowych współpracować z Ministerstwem Zdrowia w zakresie specjalizacji i aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

Z ogromną satysfakcją i radością informowałam, że do pracy w zespole ekspertów przygotowujących program specjalizacji dołączyli: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, prof. dr hab. Czesław Czabała, dr n. med. Krzysztof Jedliński, dr hab. Monika Talarowska, prof. UŁ, dr Ewa Dobiała oraz Michał Melonowski. Jestem głęboko wdzięczna za Państwa zaufanie i zaangażowanie we wspólny namysł nad koniecznymi zmianami. Życzę Państwu dalszych sukcesów i owocnych spotkań w zespole CMKP!

W ostatnich miesiącach w mediach i przestrzeni internetu wyłonił się niepokojący obraz naszego środowiska, ujawniający zjawiska przez wiele lat skrywane lub znane wąskim kręgom. Z głębokim zdumieniem przyjęłam fakt, że władze wielu stowarzyszeń, w tym sekcji zrzeszających psychoterapeutów nie podjęły kroków na forum komisji etycznych wobec hejterskich działań w przestrzeni publicznej swoich członków. Z tego powodu bezprecedensowe ataki i presja, mające na celu podważenie mojej wiarygodności i reputacji zawodowej, były dla mnie tym trudniejszym doświadczeniem.

Te wydarzenia tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, jak pilne i fundamentalne jest rozpoczęcie publicznej debaty na temat zjawisk takich jak hejt, dyskryminacja, uchylanie się od odpowiedzialności, pozorowany szacunek oraz umniejszanie kompetencji i znaczenia pracy innych, które niestety występują w relacjach między profesjonalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym w Polsce. Musimy dążyć do tego, aby status zawodów zaufania publicznego rzeczywiście odzwierciedlał nasze wartości i standardy etyczne, a nie był jedynie fasadowym hasłem czy narzędziem do poczucia moralnej wyższości. Jestem przekonana, że tylko poprzez wspólną, uczciwą i otwartą dyskusję oraz zmiany, w tym w szkoleniach zawodowych, możemy to osiągnąć.

Dziś w Polsce psychoterapia to rozwijający się i coraz bardziej konkurencyjny sektor rynku. Różne podmioty dostrzegają lub zwiększają potencjał zysków w tej dziedzinie i intensyfikują swoje działania. Wierzę, że moje inicjatywy pomogą zminimalizować zagrożenia wynikające z braku polityki zarządzania konfliktami interesów oraz zapewnią przejrzystość działań liderów opinii, właścicieli i zarządzających organizacjami we wszystkich obszarach zdrowia psychicznego. Dzięki temu społeczeństwo i ustawodawcy będą mogli lepiej zrozumieć, kto i dlaczego próbuje wpływać na procesy decyzyjne.

Kilka dni temu dr Łukasz Müldner-Nieckowski został powołany na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii. Mam nadzieję, że kolejny Konsultant, działając pod egidą Ministerstwa Zdrowia, będzie nieustannie wspierał wszystkich psychoterapeutów oraz różnorodność psychoterapii wyrażoną przez 5 grup podejść. Dołączam do wielotysięcznego grona psychoterapeutów, którzy z niecierpliwością oczekują na wprowadzenie inkluzywnej ustawy regulującej zawód psychoterapeuty, dofinansowanie szkoleń w tej dziedzinie oraz uznanie dorobku całego środowiska psychoterapeutycznego, w tym zachowanie pięciu ścieżek kształcenia w programie specjalizacji. W świetle działań podejmowanych ostatnio przez przedstawicieli różnych stowarzyszeń, zobaczymy, czy teraz, mając ich poparcie, uda się przezwyciężyć trudności, które od lat blokowały realizację tych ważnych zadań.

Odpowiedzialność spoczywa teraz w rękach tych, którzy z niezwykłą determinacją zabiegali o zmiany na tym stanowisku, oraz obecnego Konsultanta, dr. Łukasza Müldnera-Nieckowskiego. 

Kobieta na eksponowanym stanowisku często styka się z unikalnymi wyzwaniami, szczególnie kiedy katalizuje proces zmiany. Dziękuję wszystkim, którzy szczerze mnie wspierali. Dziękuję za autentyczną życzliwość i poparcie. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, którzy otwarcie reagowali na przekroczenia granic prawnych czy etycznych. Dziękuję również tym, którzy mieli inne zdanie i wyrażali je wprost, w bezpośrednich rozmowach ze mną, z poszanowaniem zasad debaty publicznej i autentycznego szacunku. Wierzę, że różnorodność opinii jest niezwykle twórcza, gdy potrafimy jednocześnie współtworzyć rozwiązania dla dobra całego środowiska psychoterapeutów.

Bez wyjątkowego wsparcia mego Męża, moje społeczne zaangażowanie byłoby niemożliwe. Dziękuję Jemu, Rodzinie i Przyjaciołom za nieustającą wspierającą obecność i głębokie zrozumienie.

Teraz skupię się na dalszej merytorycznej pracy na rzecz psychoterapeutów i osób korzystających z psychoterapii, opierając się na wartościach, które są fundamentem mojego zaangażowania.

Dziękuję jeszcze raz za wsparcie i współpracę.
Do zobaczenia!

Renata Mizerska
Pierwsza Konsultant Krajowa ds. psychoterapii (grudzień 2023 – luty 2024)
Prezes, Polska Rada Psychoterapii

Wersja do pobrania w formacie pdf: List Renaty_Mizerskiej_podziękowania_Konsultant Krajowej_2024