Byliśmy obecni na konferencji zorganizowanej przez sejmową Komisję Zdrowia dotyczącą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Związek Stowarzyszeń pn. Polska Rada Psychoterapii reprezentowały Renata Mizerska i Sylwia Żyła.

Główne zagadnienia jakie zaprezentowaliśmy to:

  • konieczność wprowadzenia wielopoziomowych zmian w opiece nad dziećmi i młodzieżą uwzględniających psychoterapię – w dialogu ze środowiskiem psychoterapeutów, z uwzględnieniem PRP;
  • konieczność zwiększenia możliwości zatrudniania psychoterapeutów pracujących w 5 grupach podejść – psychoanalityczno-psychodynamicznych, humanistyczno-doświadczeniowych, poznawczo-behawioranych, systemowych i podejść integrujących różne modalności; wyszkolana kadra istnieje (też psychoterapeutów posiadających certyfikaty wydane przez towarzystwa zawodowe np. członków Polskiej Rady Psychoterapii) jednak warunki zatrudniania są złe;
  • uznanie certyfikatów psychoterapeuty wydawanych przez towarzystwa zawodowe za równoważne z uzyskaniem specjalizacji w różnych dziedzinach medycyny i pokrewnych;
  • konieczność uwzględnienia psychoterapii w opiece w środowisku dziecka i rodziny np. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
  • konieczność zwiększenia nakładów na psychoterapię, w tym zwiększenia ilości świadczeń;
  • konieczność uregulowania ustawowego zawodu psychoterapeuty i psychologa;
  • odrębność kompetencji i szkolenia psychoterapeutów, psychologów klinicznych i psychiatrów. 

Polska Rada Psychoterapii przedstawiła również Deklarację o Psychoterapii oraz Rekomendacje dla Programu Szkolenia w Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Przewodnicząca Poseł Józefina Hrynkiewicz prowadziła spotkanie, które odbyło się 15 stycznia.

Wystąpienia na temat stanu opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą przedstawicieli:

· Ministra Zdrowia
· Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
· Ministra Edukacji Narodowej
· Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
· Ministra Inwestycji i Rozwoju
· Ministra Sprawiedliwości
· Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
· Komendy Głównej Policji
· Narodowego Funduszu Zdrowia
· Rzecznika Praw Pacjenta
· Rzecznika Praw Dziecka
· Rzecznika Praw Obywatelskich
· Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii
· Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
· Wojewody Wielkopolskiego

Wystąpienia na temat potrzeb i kierunków zmian w opiece psychiatrycznej

· Konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
· Konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii
· Konsultanta krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej
· Konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej
· Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii
· Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej
· Konsultanta krajowego w dziedzinie zdrowia publicznego
· Przedstawicieli:
· Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
· Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
· Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
· Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
· Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
· Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
· Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
· Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
· Polskiej Rady Psychoterapii
· Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
· ośrodków terapii: Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – Warszawa Bielany,
· Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii
· Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
· organizacji pozarządowych i fundacji.

Zapis z przebiegu konferencji: http://www.medexpress.pl/konferencja-pt-opieka-psychiatryczna-nad-dziecmi-i-mlodzieza-transmisja-online/72696

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: